Domácí měření cukru

Selfmonitoring (= samostatné, domácí měření glykémie glukometrem – SMBG = Self Monitoring of Blood Glucose) se dnes již stal nedílnou součástí komplexní léčby diabetu jak prvního, tak druhého typu. Prostřednictvím SMBG může pacient lépe „poznat“ svůj diabetes, může zhodnotit pohyby glykémie před jídlem a po něm, v průběhu fyzické aktivity a v nočních hodinách. Ve spolupráci s lékařem je podle naměřených hodnot možné volit typ léčby či upravovat léčbu stávající. Pravidelné měření glykémie pomáhá udržovat zdravý životní styl a zvyšovat sebevědomí pacienta. Sebejistota při znalosti svých hodnot glykémie posléze může vést i k uvolnění režimu a zlepšení kvality života. Glukometr se stává spojencem diabetických pacientů a jejich základním pomocníkem.

Pomocí selfmonitoringu glykémie jsou pacienti „vtahováni do hry“, stávají se základním článkem léčby svého diabetu. Z tohoto důvodu ale musejí mít základní znalosti o patofyziologii onemocnění a zákonitostech chování glykémie v různých denních dobách a v závislosti na jídle a pohybu.

Jenže samotné změření a zapsání hodnoty glykémie je jen jednou součástí, dalším stupněm se stává reakce pacienta na naměřenou hodnotu a úprava vlastní léčby diabetu, především dávky inzulinu. Informace a znalosti musí pacient získat cílenou edukací. Velmi důležitá je i následná zpětná vazba, zpětné zhodnocení hodnot glykémie při kontrole u lékaře. Právě zanedbání zpětné vazby jako základní součásti domácího měření glykémie vedlo v řadě studií k nepřesvědčivým výsledkům. Naopak drtivá většina klinických studií, kde pacienti používali selfmonitoring k optimalizaci léčby (zejména treat‑to‑target strategie s titrací dávky perorálních antidiabetik nebo dávky inzulinu), prokázala významné zlepšení metabolické kompenzace a efektivitu měření. O přínosu selfmonitoringu v léčbě diabetu 1. i 2. typu tak již dnes nikdo nepochybuje.

Četnost měření a rozložení měření v průběhu dne se liší u jednotlivých pacientů a i v doporučeních pro léčbu diabetu je uveden individuální přístup. Jiná potřeba selfmonitoringu bude u pacientů s diabetem 1. typu, jiná u diabetiků 2. typu. Úroveň selfmonitoringu se bude rovněž lišit podle typu léčby (dieta, perorální antidiabetika, konvenční inzulinový režim, intenzifikovaný inzulinový režim, inzulinová pumpa…) a podle compliance pacienta. Častější měření budeme rovněž vyžadovat u zvláštních situací, kdy je nutné zajistit přísnou metabolickou kompenzaci (gravidita, před chirurgickým výkonem, v případě orgánových komplikací diabetu), nebo v případě zvláštních situací, jako jsou opakované nerozpoznané hypoglykémie nebo při nutnosti zajistit bezpečnost pacienta (např. při řízení motorového vozidla).

  1. U pacientů s diabetem 2. typu, léčených perorálními antidiabetiky, je selfmonitoring vhodný k odhalení vysokých hodnot glykémie nalačno nebo postprandiálně, slouží i k edukaci stravování pacienta a je důležitý ke zhodnocení účinnosti dosavadní léčby. Pro zpětné vyhodnocení lékařem je podle našich zkušeností důležité, aby pacient provedl soubor měření v průběhu jednoho dne, optimálně nalačno, po snídani (1,5 až 2 h), po obědě (1,5 až 2 h) a po večeři (1,5 až 2 h), a to optimálně jednou týdně.
  2. U pacientů s diabetem 2. typu, léčených konvenčním inzulinovým režimem nebo kombinací perorálních antidiabetik a bazálního inzulinu, se zdá jako optimální provádění jednoho či dvou denních měření glykémie (nalačno + před večeří nebo před spaním) a jednou týdně soubor glykémií během jednoho dne (nalačno + po snídani + po obědě + po večeři).
  3. U pacientů s diabetem 2. typu na intenzifikovaném inzulinovém režimu jsou vhodná tři až čtyři denní měření glykémie.
  4.  U pacientů s diabetem 1. typu je denně vhodné provádět čtyři až osm denních měření, s přihlédnutím k labilitě/ stabilitě diabetu a úrovni metabolické kompenzace. Pro zpětné zhodnocení lékařem je dle našich zkušeností výhodné alespoň jednou týdně provést soubor měření v průběhu jednoho dne (nalačno + po snídani + před obědem + po obědě + před večeří + po večeři + před spaním + ve 3 hodiny ráno).
 
Co nabízejí současné glukometry:

Počátek historie glukometrů lze datovat do druhé poloviny 20. století, kde americká vědecká dvojice Leland C. Clark a Champ Lyons přišla s myšlenkou využít pro stanovení glukózy v krvi specifické enzymatické reakce, a tak již počátkem 60. let byl představen první koncept biosenzoru, na počátku pochopitelně ve „stolní“ velikosti, který byl schopen změřit koncentraci glukózy v předloženém vzorku. Technologie se vyvíjela dál a revoluci posléze představoval vynález testovacích proužků obsahujících speciální reagencie, které po nanesení kapky krve spouštějí elektrochemické reakce, jejichž výsledkem je analytický signál, který malý přístroj (tentokrát již „kapesní“ velikosti) dokáže interpretovat jako koncentraci glukózy v krvi. První skutečně osobní glukometr uvedla na trh v roce 1987 firma LifeScan (The One Touch) – měl testovací proužek na fotometrické bázi, kdy chemickou reakcí došlo ke změně zabarvení měřicí zóny testovacího proužku, jehož intenzitu posléze přístroj vyhodnotil kvantitativně. V 90. letech minulého století jsme potom byli svědky intenzivní aktivity ve vývoji glukózových biosenzorů, které používají k měření elektrochemické reakce mezi glukózou a enzymy glukózooxidázou nebo glukózodehydrogenázou. Přístroje se stávaly postupně stále menšími, rychlejšími a vyžadovaly stále menší velikost nanášené krevní kapky.

Glukometr si můžeme představit jako elektronické zařízení převádějící signál elektrochemické reakce na digitální hodnotu, která se zobrazí na displeji přístroje. Jednorázové testovací proužky vkládané do přístroje lze označit jako biosenzory. Při stanovení se glukóza spotřebovává a současně se spotřebovává i kyslík ve vzorku rozpuštěný. Enzym glukózooxidáza katalyzuje oxidaci glukózy kyslíkem, vzniká kyselina glukonová a peroxid vodíku. Peroxid vodíku je posléze redukován elektrochemicky na vodu a vzniklý elektrický proud (= amperometrická metoda) nebo prošlý elektrický náboj (= coulometrická metoda) jsou úměrné koncentraci glukózy. Amperometrická metoda není ovlivněna přesnou velikostí vzorku krve, ale výsledek může být ovlivněn složením krve, zatímco coulometrická metoda nezáleží na složení krve, ale výsledek může být ovlivněn objemem kapky krve. Reakce katalyzovaná glukózodehydrogenázou je proti glukózooxidázovým reakcím odolnější vůči zkreslení výsledku různou saturací hemoglobinu kyslíkem (což má význam např. u nemocných s plicními onemocněními), naopak nevýhodou je nemožnost použít tuto metodu u pacientů léčených peritoneální dialýzou (hodnotu glykémie zkreslují látky z roztoků užívaných pro peritoneální dialýzu, např. icodextrin).

Ke stanovení glykémie glukometry používají kapku „arterializované“ kapilární krve. Za běžných okolností, které se při použití glukometru předpokládají, nejsou zásadní rozdíly ve složení mezi žilní a kapilární krví; v kapilární krvi jsou hodnoty glykémie cca jen o 0,3 mmol/l vyšší než z krve žilní, ale například postprandiální glykémie či glykémie za stresových situací se mohou lišit významněji (až o 2,5 mmol/l).

Za normálních okolností glukóza prochází volně z cytoplazmy krevních elementů do krevní plazmy a naopak, její aktivita je tedy v intracelulárním a extracelulárním prostoru stejná. Konvenčními metodami však v plné krvi nacházíme koncentrace glukózy zhruba o deset až patnáct procent nižší než v plazmě, příčinou je různý obsah vody v krvinkách a plazmě. V těchto případech může být koncentrace glukózy ovlivněna hematokritem a v dokumentaci přístroje by mělo být vždy uvedeno, v jakém rozsahu hematokritu je měření spolehlivé. Pracovní skupina Mezinárodní federace klinické chemie (IFCC) v roce 2001 doporučila, aby všechny glukometry, bez ohledu na použitou technologii, udávaly koncentraci glukózy v plazmě.

Glukometry by měly splňovat kritéria stanovená Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO 15197 z roku 2012 (ISO = International Organization for Standardization), výrobci by se jimi měli závazně řídit od začátku roku 2016. Celková chyba měření glukometrů pro glykémie ≥ 5,6 mmol/l by měla být menší než 15 procent a pro glykémie < 5,6 mmol/l by se hodnota glykémie neměla lišit o více než 0,8 mmol/l v 95 procentech měření. Česká diabetologická společnost přijala v roce 2012 Doporučený postup pro testování přesnosti glukometrů, všechny typy glukometrů by měly být dvakrát ročně testovány v akreditované laboratoři, která vydá příslušný atest. Výsledky testování jsou pravidelně zveřejňovány na stránkách České diabetologické společnosti www.diab.cz.

Přesnost měření může ovlivnit mnoho vnějších faktorů (kalibrace glukometru, teplota prostředí, velikost a kvalita kapky krve, hematokrit, nečistoty, stáří testovacích proužků atd.). Jednotlivé glukometry se liší ve schopnosti eliminovat tyto faktory a upozornit na ně např. chybovým hlášením.

Pro většinu koncových uživatelů je důležitá velikost a hmotnost přístroje, tím spíše, že většina diabetiků musí svůj přístroj nosit stále s sebou. Dalším důležitým parametrem, který nás může ovlivnit při výběru přístroje, je kapacita paměti, možnost ukládání dodatečných informací k hodnotě glykémie (před jídlem, po jídle, po fyzické aktivitě…). Naprostá většina glukometrů je dnes schopná komunikovat s osobním počítačem a přenášet uložená data do specializovaného počítačového programu pomocí kabelu nebo některé z bezdrátových technologií. Objevují se i přístroje, které přenášejí výsledek přímo na displej chytrého telefonu.

V seznamu technických parametrů bychom měli vždy hledat rozsah měření (schopnost měření extrémně nízkých a extrémně vysokých hodnot může být zavádějící), rychlost měření (nezvykle velmi rychlé měření může být rovněž zavádějící) a doporučená velikost krevní kapky (pozor na extrémně malé hodnoty!).

 

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode