Průkazy OZP

O průkazy OZP, tak o  příspěvek na péči se žádá na Úřadu práce podle trvalého bydliště pacienta, avšak lékařské posudky jsou zpracovávány posudkovými lékaři PSSZ (OSSZ). 
V základu se rozlišují tři stupně průkazů OZP: 1/ TP, 2/ ZTP a 3/ZTP/P 
 
TP (průkaz TP) má osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s  poruchou autistického spektra. Středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru je schopna chůze se sníženým dosahem a má problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu. Středně těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a zhoršenou schopnost orientace má jen v exteriéru. 
 
ZTP (průkaz ZTP) má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s  poruchou autistického spektra. Těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a  jen na krátké vzdálenosti. Těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy je osoba při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a v exteriéru má značné obtíže. 
 ZTP: – vyhrazené místo k  sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s  výjimkou dopravních prostředků, v  nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky – přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje–li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v  obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních – bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem) – slevu 75 % z jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a  rychlíku ve vnitrostátní přepravě a  slevu 75 % v  pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy. 
 
ZTP/P (průkaz ZTP/P) má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s  potřebou průvodce, včetně osob s  poruchou autistického spektra. Zvlášť těžkým funkčním postižením pohyblivosti a  úplným postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna chůze v domácím prostředí se značnými obtížemi, popřípadě není schopna chůze, v exteriéru není schopna samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen na invalidním vozíku. Zvlášť těžkým funkčním postižením orientace a  úplným postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu není schopna samostatné orientace v exteriéru. 
a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, interiérový uživatel protézy nebo odkázanost na invalidní vozík z uvedeného důvodu, 
b) anatomická ztráta dolních končetin v  bércích nebo výše, 
c) anatomická ztráta horních končetin v  úrovni lokte nebo výše nebo anatomická ztráta horní a  dolní končetiny v úrovni paže a stehna, 
d) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce a současná funkční ztráta horní končetiny, 
e) funkční ztráta dolních končetin se ztrátou opěrných funkcí, 
f ) zvlášť těžká porucha pohyblivosti na základě závažného postižení tří a  více funkčních celků pohybového ústrojí; funkčním celkem se rozumí hrudník, páteř, pánev, končetina, 
g) disproporční poruchy růstu provázené závažnými deformitami končetin a  hrudníku, pokud tělesná výška nepřesahuje po ukončení růstu 120 cm,
h) multiorgánové selhávání dvou a  více orgánů nebo ztráta imunity spojené se zvlášť těžkým postižením orientace nebo pohyblivosti,
 i) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85 % a  více s  neschopností slyšet zvuky a  rozumět řeči i  přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby mladší 18 let věku, 
j) neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60, 1/50 až světlocit se správnou světelnou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fi xace, i když centrální zraková ostrost není postižena, nebo úplná nevidomost obou očí, kterou se rozumí ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,
k) kombinované těžké postižení sluchu a  zraku (těžká hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera horší než 65 %, a oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60, 
l) střední, těžká nebo hluboká mentální retardace nebo demence, je–li IQ nižší než 50, 
m) psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s  neschopností komunikace a  orientace včetně nízkofunkčního typu autismu, 
n) neurodegenerativní postižení s  akinézií, mnohočetnými velmi těžkými hybnými komplikacemi a těžkými neuropsychickými projevy.
 
ZTP/P: – vyhrazené místo k  sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s  výjimkou dopravních prostředků, v  nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky – přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje–li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v  obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních – bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem) – slevu 75 % z jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a  rychlíku ve vnitrostátní přepravě a  slevu 75 % v  pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy – bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě – bezplatnou dopravu vodicího psa, je–li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.
 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode