Příspěvek na péči

 

 

Posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči

 

Příspěvek přiznává posudková komise SSSZ  tam, kde  je  nemocný skutečně dlouhodobě závislý na péči dalšího člena rodiny, který pak nemůže chodit do práce, nebo kde je potřeba k zajištění základních životních potřeb nemocného najmout pečovatelskou službu.  A to za splnění následujících podmínek:

  • Příčinou je dlouhodobě nepříznivý ustálený zdravotní stav (trvá nejméně 1 rok)
  • Nemocný dlouhodobě nezvládá některé základní životní potřeby ZŽP a k jejich naplnění potřebuje:
  1. každodenní dohled = k provedení aktivity vlastními silami potřebuje motivaci, vedení a kontrolu druhou osobou
  2. každodenní pomoc = sám aktivitu neprovede, ale s aktivní pomocí druhé osoby ano
  3. každodenní péči druhé osoby  = klient aktivitu  vůbec neprovede a k udržení stavu je nutné její provedení druhou osobou) 

 

 

 

                Přehled základních životních potřeb a podmínek jejich naplnění

 

1.Mobilita:

- zvládne samostatně vstát a usednout

- zvládne samostatně stát, 

- zvládne se samostatně pohybovat se chůzí krok za krokem alespoň 200 m se zastávkami, a to i po

   nerovném povrchu,

- zvládne samostatně chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra 

- zvládne samostatně používat dopravní prostředky včetně bariérových.

 

 2.Orientace:

- poznává a rozeznává zrakem

- poznává a rozeznává  sluchem

- orientuje se časem, místem a osobou  

- orientuje se v obvyklém prostředí a situacích a je schopen přiměřeně v nich reagovat

  (rozměr smyslový a duševní)

 

3.Komunikace:

- rozumí  řeči a  psanému textu a pochopí sdělovaný obsah

- zvládne napsat smysluplnou zprávu

- porozumí běžným symbolům a signálům (WC, semafor, klakson…)

- zvládne telefonovat

 

4.Stravování:

 -samostatně  si vybere  ke konzumaci hotový nápoj a potraviny,

- samostatně  si  naservíruje na stůl, nápoj nalije, stravu naporcuje

- samostatně  se zvládne  najíst  a napít

- samostatně  zvládne dodržovat stanovený dietní režim.

 

5.Oblékání:

- samostatně  si  vybere oblečení a obutí přiměřené okolnostem,

- samostatně  se oblékne  a obuje

- samostatně  se  svlékne a zuje boty,

- samostatně  zvládne  manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

 

6.Tělesná hygiena: -

- samostatně zvládne použít hygienické zařízení případně si samostatně vyměnit inkontinenční  

  pomůcky

- samostatně  si  zvládne umýt a osušit  jednotlivé části těla

- samostatně  zvládne  provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

 

7. Vyměšování:

- samostatně  zvládne  včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.

 

 

 8.Péčo o zdraví:

-samostatně  zvládne dodržovat stanovený léčebný režim, vybrat nachystat a správně užít léky      

-samostatně   zvládne provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření

-samostatně  zvládne  rozpoznat změnu svého stavu a adekvátně na ni reagovat

 

9.Osobní aktivity:

-samostatně zvládne vstupovat do vztahů s jinými osobami

-samostatně si zvládne stanovit a dodržet denní program,

-samostatně zvládne vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako  zaměstnání, volnočasové  

 aktivity

-samostatně  si  zvládne vyřizovat své záležitosti, rozumí jim a dokáže na příslušném místě zařídit

 jejich řešení

 

10. Péče o domácnost

-samostatně zvládne nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti

-samostatně zvládne manipulovat s předměty denní potřeby

-samostatně zvládne obstarat běžný nákup

-samostatně zvládne ovládat běžné domácí spotřebiče

-samostatně si zvládne uvařit  teplé jídlo a nápoj

-samostatně zvládne vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek.

 

 

Příspěvek se přiznává   v rozsahu:

1.Stupeň závislosti = nezvládá 3-4 ŽŽP (880kč)

2.Stupeň závislosti = nezvládá 5-6 ŽŽP (4400kč)

3.Stupeň závislosti = nezvládá 7-8 ŽŽP (8800kč-12800kč)

4.Stupeň závislosti = nezvládá 9-10 ŽŽP (12300kč-19200kč)

 

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode