Dlouhodobé ošetřovné

Od 1. června 2018 platí nová dávka ze systému nemocenského pojištění – tzv. dlouhodobé ošetřovné. Opatření je koncipováno jako pokrytí doby, která následuje po propuštění z nemocnice, např. po vážném úrazu nebo nemoci. Dlouhodobé ošetřovné zahrnuje možnost čerpání až 90 kalendářních dní pracovního volna s náhradou příjmů ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Péče může být poskytována: manželem (manželkou) ošetřované osoby nebo registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) ošetřované osoby, příbuzným v  linii přímé s  ošetřovanou osobou, nebo který je její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc, manželem (manželkou), registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) nebo druhem (družkou) fyzické osoby uvedené v písmenu b), nebo druhem (družkou) ošetřované osoby nebo jinou fyzickou osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti, tedy se shodnou adresou trvalého bydliště. Podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné je, že ošetřovaná osoba udělila pojištěnci na předepsaném tiskopise písemný souhlas s poskytováním dlouhodobé péče. Na jeden kalendářní den potřeby poskytování dlouhodobé péče lze udělit souhlas jen jednomu pojištěnci. Je možné střídání osob pečujících i  opakovaně. Dávka je poskytována nemocensky pojištěné osobě, tedy zaměstnanci, nebo osobě samostatně výdělečně činné, která nemůže vykonávat činnost z důvodu péče o osobu, která ji vyžaduje, v domácím prostředí. Pro dlouhodobé ošetřovné platí, že došlo k  závažné poruše zdraví, která si vyžádala hospitalizaci, při níž byla poskytována léčebná péče alespoň 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích a je předpoklad, že zdravotní stav po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí bude nezbytně vyžadovat poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň 30 kalendářních dnů.Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče, I. díl, vypisuje lékař akutního lůžkového zdravotnického zařízení, a to před ukončením hospitalizace. Zpětně toto rozhodnutí již vypsat nelze. Důležité pro praxi VPL je skutečnost, že po propuštění z  lůžkového zařízení se pacient hlásí u  svého registrujícího VPL, který formou hlášení ošetřujícího lékaře zasílá na příslušnou PSSZ (OSSZ) hlášení o  převzetí do své péče i  proto, že následně VPL vypisuje potvrzení o  trvání dlouhodobého ošetřovného (lístky na peníze) do celou dobu podpůrčí doby, do ukončení této péče.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode